“ഞാനെന്ന സത്യത്തിനുമപ്പുറം,

ഞാനെന്ന അസത്യമുണ്ട്‌”