ഞാന്‍ ഇന്നലെകള്‍ മറക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്‌

ഇന്നോ ഇന്നലെയോ എന്നെനിക്കോര്‍മയില്ല