|1989 |

| ആറടി |  

| തുലാമാസത്തിലെ ഭരണി |

ഇരുപത്തിയേഴ് നടപ്പ്  |

| പൊന്നാനി താലൂക്ക്,എടപ്പാള്‍ അംശം, കാലടി ദേശം | 

| കുറ്റിപ്പുറം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധി |

 

http://www.facebook.com/ideepupradeep

http://twitter.com/deepupradeep

http://instagram.com/deepupradeep_